بایگانی برچسب: s

هکرها و دیگران

من هفته پیش در ایتالیا بودم و با چند لینوکس کار فعال و طرفدار نرم افزار آزاد در یک مراسم دانشگاهی که توسط یک کلوپ رقص که توسط چند آنارشیست متمایل به کمونیست ها، فمنیست ها و هکرها و رسانه و پروفسورها و چند نفر مردی که در بدنشان حلقه نصب کرده بودند و از برلوسکونی متنفر بودند اداره می شد گپ می زدم.

مطالعه برنامه دیگران

بهترین شیوه آمادگی [برای برنامه نویس شدن] نوشتن برنامه است و مطالعه برنامه های خوبی که دیگران نوشته اند. در مورد خودم باید بگویم که به محل سطل های زباله مراکز علوم کامپیوتر می رفتم و دنبال متن سیستم عامل ها می گشتم.

پیچیدگی تکنولوژی

من همیشه آرزو داشته ام که استفاده از کامپیوتر برایم به سادگی استفاده از تلفن باشد. آرزوی من بر آورده شده است. دیگر از تلفن هم بلد نیستم استفاده کنم.