سرم شلوغه با چهار تا مقاله

گاهی به خودم می گم چرا به همه قول میدم براشون کاری بکنم و بعد به خودم می گم بد هم نیست که مجبورم زیاد کار کنم. الان هم جریان همینه. دو تا مقاله برای دو تا مجله و دو تا مقاله برای محل کار باید تحویل بدم و عقبم. تازه این در شرایطی است که بیخیال پایان نامه ای شده ام که شنبه باید تحویل اش بدهم. شاید هم بیخیال اش نشوم !