چُرت

مجموعه‌ای عکس از آدم‌هایی که بین کارها و از اون مهتر بین چیزها چرت می‌زنن. منبع اصلی اینجاست و عکس‌ها از REUTERS.


کارگری در یک مزرعه پرورش اردک از ایالت ژجزیانگ چین، در میان تعداد زیادی جوجه اردک چرت می‌زند.


یک جنگجوی شورشی لیبیایی در کنار جعبه مهمات خوابیده است.


کارگری در میان سیمان‌های جلوی مغازه‌ای بسته در لاهور پاکستان خوابیده.


کارگران کره شمالی بر روی کیسه‌های کود وارد شده از چین در نزدیکی شهر سینیجوی که در نزدیکی رود یالو واقع شده خوابیده‌اند.


یک پسرکه صورتش را برای در امان ماندن از مگس‌ها در یک گونی خالی پیاز پیچیده، در بازار سبزیجات دهلی نو، چرت می‌زند.


کارگری در بازار میوه سیلیگوری هند، در بین نارنگی‌ها استراحت می‌کند.


تولید کننده در کنار بسته‌های کلمش در بازار میوه سیونینگ چین خوابیده است.


فروشنده هندوانه در بازار میوه هوایبی چین، چرت می‌زند.


تولید کننده و فروشنده گوجه فرنگی در بازار خیابانی چانگژای ایالت شانگی چین، چرت می‌زند.


تولید کننده سبزیجات در مغازه کنار خیابانش در دهلی نوی هند، خوابیده است.


پسری در کنار بساط مادرش که در بازار ماهی جاکارتا مشغول جدا کردن گوشت از سر ماهی‌ها و فروش آن است، استراحت می‌کند.