اشکال در کد

وقتی به دنبال اشکالی در کد می گردید، پیدا کردنش به اندازه کافی مشکل است. همین که مطمئن شوید کد اشکالی ندارد، این کار سخت تر هم می شود.