برنامه پیتون برای حل سودوکو

دوستی این جدول سودوکو را برام فرستاده بود تا اگر فرصت کردم براش حل کنم. احتمالا به خاطر اینکه قبلا مقاله ای نوشته بودم با عنوان «سودوکو را بدون لحظه ای فکر حل کنید». چون این دوست عزیز بود، و چون مدتی بود که می خواستم یک سورس حل سودوکو هم اینجا بذارم گفتم این یکی رو حل کنم و جواب رو بذارم اینجا.

این برنامه پیتون، یک فایل به شکل زیر را به عنوان پارامتر می گیرد و راه حل های ممکن را پیدا می کند. فایل ورودی به این شکل است:


1 _ 8 _ _ _ _ _
_ 7 _ 1 4 5 _ _ 3 _ _ _ _ _ _ 9 6
_ _ _ _ 2 _ _ 9
_ 2 _ _ _ 8 _ _ 5 _ _ 7 _ _ _ _ _ 7 6 _ _ _ _ _ _ 8
_ 3 6 2 _ 7 _ _
_ _ _ _ 9 _ 6 _

و خروجی چیزی شبیه شکل زیر:

سورس برنامه حل کننده سودوکو را از اینجا برداشتم.