حملات بازداری از سرویس توزیع شده

نیت افرادی که حملات DDoS (بازداری از سرویس توزیع شده) را طراحی کرده اند هیچ ربطی به هک کردن ندارد و این افراد خرابکار هستند و هکر نیستند.