عکس های زندان های پولپوت

زشت است ولی خوبه که دیده بشه. جدیدا عکس هایی مستند از زندان های مخفی پولپوت منتشر شده. پولپوت برابر کمونیست طالبان بود. همونطور که طالبان سعی کرد از طریق زور و اجبار مردم رو خوشبخت کنه، پولپوت هم سعی کرد با قوانینی که فکر می کرد برای جامعه خوبه مردم رو رستگار کنه و هر کس مقاومت کرد باید دستگیر و «خوشبخت» می شد.