طنز کامپیوتری: راهنمای خوب PHP

PHPHacker: ببینم کسی می تونه یک راهنمای خوب PHP به من معرفی کنه ؟

BadZat: برو به GoodPHPTutorials.com.

دو دقیقه بعد…

PHPHacker: ممنون. اول فکر کردم سرکاری است.

BadZat: مگه کار کرد؟! لعنتی !