کاغذدیواری تائوی برنامه نویسان – اصلاح شد

دیگه بدون بحث و صحبت (: اینهم عکس کوچکش:


اینهم اصلش. کتاب اول، بند چهارم