لینوکس در هفته پنجاه و دو

این هفته ترجیح می دم این مطلب رو منتشر نکنم. وقتی ۵ نفر در تهران و ۴ نفر در تبریز توسط پلیس ضد شورش با گلوله مستقیم، زیر شدن توسط ماشین یا ضربه باتوم به سر کشته شدن، به نظرم منتشر کردن یک مطلب در روال معمول هفتگی پسندیده نیست. البته دپرس یا ناراحت نیستم، به هرحال محرم است و می‌دونیم که کشتن انسان‌ها، یزید رو پیروز نکرده.

(کارتون از مانا نیستانی)