لینوکس در هفته سوم ۲۰۱۰

خب یک هفته داریم پر از خبر…