مقایسه ای دیگر از مرورگرهای وب

بعد از گذاشتن مروری گرافیکی بر مرورگرهای وب به نظرم مناسبه که این مطلب رو هم منتشر کنم (:

هاها (: به نظرم خوبه و دقیق. البته در مورد آی.ای. خیلی ارفاق قائل شده و در مورد کروم هم بامزه بازی زیادی کرده (: