ویتنام، چین، سومالی، سوریه، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره تنهایی کشورهایی هستن که…

rsf_map

ویتنام، چین، سومالی، سوریه، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره تنهایی کشورهایی هستن که توشون وضع آزادی مطبوعات بدتر از ایرانه (: