تعداد پست در ساعت مرد تنها با احتساب روز هفته

چون تقریبا مثل قبلی ها است، توضیح نمی دهم. فقط نمودار…


برای اطلاعات بیشتر دباره این جریان به شروع جریان و نمونه کاملتر هم یک نگاه بیاندازید.