سه چیز خطرناک

سه مورد از خطرناکترین چیزهای دنیا عبارت هستند از برنامه نویسی با هویه ای در دست، سخت افزار کاری با یک پچ نرم افزاری و کاربری با یک ایده.