کاغذ دیواری برنامه نویسی ۲

خب تصمیم گرفتم یک کاغذ دیواری دیگه هم درست کنم.این بار هم از کتاب تائوی برنامه نویسی. کتاب هفتم، بند اول.


کاغذ دیواری تائوی برنامه نویسی ۲