جلوه جنبش زنان در اوین

جلوه، فعال حقوق زنان، هم به زندان رفت. از دلیل نپرسید که احتمالا مثل بقیه است، تکراری و نچسب از نظر افکار عمومی. مطمئن هستم کسانی مثل جلوه و دیگر دوستان دربند، اونقدر به راهشون اعتقاد دارند که این چیزها فقط اونها رو مصمم‌تر می‌کنه و این رو هم مطمئن هستم که در دنیای آینده، زن و مرد حقوق برابری خواهند داشت.

این رو هم همیشه گفتم و بازم می گم که کارها و قوانینی که نوشتن اونها یا نتایجشون تبلیغ علیه نظام باشه، بهتره زودتر عوض شوند.