ورود به عید باستانی، مقدور نمی‌باشد

پ.ن. من درست نکردم و از ایمیل گرفتمش (: خودم بودم توضیح ابی پایین رو تغییر می‌دادم ولی خب اصالت اثر مهمه (: