سی روز از نوشتن چلنج ۲۵۰ اسکوات گذشت

سی روز پیش در مورد چلنج رسیدن به ۲۵۰ اسکات نوشتم و بعضی هاتون شروع کردین به انجام اینکار.. امروز کسی هست تموم کرده باشه؟ نظرتون در مورد ادامه چیه؟ من خیلی حیفم می اومد روزهای بعد که حس می کردم کل عضله های پا در حال تحلیل رفتن هستن. چلنج صد تا شنا رو شروع کنیم چطوره؟ کسی نظری داره؟