برنامه روز آزادی نرم‌افزار در تهران

اگر کمی از آزادی، گنو، لینوکس، … سر در می یارین و دوست دارین یک روز خوب رو کنار بچه‌های همفکر چیز یاد بگیرین و بحث کنین و چیز یاد بدین و در اصفهان هم نیستین و ساکن تهران و حوالی هستین، سری به اینجا بزنین:

TehranSFD

من بازهم نیستم چون روز کاری است وd من شدیدا درگیر کار ولی برین و امیدوار باشین که پشیمون نخواهید بود.