تبلیغات جادی در مشهد

این تبلیغ رو مهدی برام فرستاده که ظاهرا تو مشهد دارن جادی رو تبلیغ می کنن:

bama_jadi

و البته خیلی قدیم‌تر هم مهرداد برامون غرفه جادی توی سبیت رو شر کرده بود که همینجا می ذارمش:

jadi_cebit

(: خلاصه گفتم فکر نکنین ما سانسوریم و تبلیغات نداریم (: