موضوعات پیشنهادی شما برای اخبار شش ماه گذشته دنیای لینوکس در جشن انتشار ابونتو ۱۵.۰۴

همونطور که گفتم روز پنجشنبه همایش جشن انتشار اوبونتو ۱۵.۰۴ است و من هم توش اخبار دنیای لینوکس در شش ماه گذشته رو می گم. به نظر شما چیزی هست که نباید این وسط فراموش بشه؟