بهترین قایقی که این هفته دیدین: قایق شناور روی گاز سولفورهگزافلوراید رو از این گاز پر می کنیم تا غرق بشه

علم جالبه (:

دانلود