در جشنواره روز ازادی نرم افزار ۱۳۹۴ شرکت می کنین دیگه؟

جشنواره آزادی نرم افزار

امسال هم مثل هر سال یک جشن عالی داریم در یک روز عالی: جشنواره روز آزادی نرم افزار سال ۱۳۹۴ که می شه ۹ مهرماه. اگر مشکلی پیش نیاد من هم با خوشحالی شرکت می کنم چون خیلی خوش خواهد گذشت.

به نظرم همین لحظه حساس و تاریخی به صفحه مشارکت در جشنواره برین یا از اون بالاتر مقاله ای رو برای ارائه سابمیت کنین و یادمون هم باشه که حمایت مالی از چنین پروژه‌هایی وظیفه همگانی تلاش برای پیشبرد این جامعه است.