پیچیدگی تکنولوژی

من همیشه آرزو داشته ام که استفاده از کامپیوتر برایم به سادگی استفاده از تلفن باشد. آرزوی من بر آورده شده است. دیگر از تلفن هم بلد نیستم استفاده کنم.