نقل قول برنامه نویسی: قانون هوفستاتر

همیشه بیشتر از زمانی که انتظار دارید طول می کشد، حتی اگر قانون هوفستاتر را نیز در گرفته باشید.

— قانون هوفستاتر

  • civilianm

    salam khoob mishod age midoonestam in ghanoon chi mige? search kardam chizi peyda nakardam