نقشه کامل کامپیوترهای آرپانت در ۱۹۷۷

arpanet1977


اینترنت پیچیده امروز
، پدری به این سادگی داشته. آرپانت یکی از اولین شبکه‌های عملیاتی مبتنی بر پکت سوییچ بوده و اولین شبکه‌ای که از پروتکل TCP/IP استفاده کرد؛ چیزی که امروز به اینترنت تبدیل شده. این نقشه‌شه.