فیلتر ابلهانه: سایت روز جهانی ایدز

دیروز روز جهانی ایدز بود. روز یک دسامبر هر سال روزی است که مردم و سازمان های غیر دولتی و بعضی دولت ها سعی می کنند مردم را درباره ایدز، راه های انتقال، راه های پیشگیری و عواقب آن آگاه کنند و دیدگاه جامعه نسبت به افراد HIV+ را تغییر بدهند.

در این روز بعضی ها، روبان قرمزی به نشانه این روز و به نشانه آگاهی از ایدز بر روی لباس خود نصب می کنند. بعضی ها با مردم درباره آن حرف می زنند و بعضی ها هم منابع مالی برای کمک به نهادهای دست اندر کار مقابله با ایدز یا آگاهی دهنده نسبت به ایدز جمع آوری می کنند.

ولی در این روز مسوولین سانسور در کشور ما سایت های مربوط به ایدز و این روز را سانسور می کنند. سایت روز جهانی ایدز در این روز سانسور است. به این سایت خطرناک نگاه کنید:


بخش های اصلی سایت عبارت هستند از :

 عمل کنید: حاوی بخش های مختلف است. مثل اینکه روبان قرمز همراه داشته باشید یا با بقیه صحبت کنید تا سکوت درباره ایدز شکسته شود. یا اینکه کمک مالی بکنید یا اینکه داستان خود را برای سایت ها بفرستید و بگویید می خواهید چه بکنید تا دیگران ایده بگیرند.

 داستان های فردی: افراد مختلفی از چهار گوشه دنیا می گویند چه خواهند کرد. شما می توانید ایده بگیرید و شور !

 مدارس: HIV یک مساله جنسی، بهداشتی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی و جهانی است. همه باید درباره آن بدانند. مدارس باید از آن آگاه باشند. این بخش از سایت در این باره تبلیغ می‌کند.

 وقایع: ببینید که سازمان های مختلف در جاهای مختلف مشغول چه کاری هستند. شاید شما هم علاقمند شوید به یکی از آن ها کمک کنید.

 واقعیت ها: آیا می دانید ۴۰ میلیون نفر در جهان با HIV زندگی می کنند ؟ آیا می دانید HIV چیست ؟ چگونه می توان جلویش را گرفت ؟ تاریخچه ایدز و روبان قرمز را می دانید ؟

 خرید: مجموعه ای تهیه شده که شما را در آگاه کردن دیگران از ایدز یاری می دهد. اگر می خواهید خریداری اش کنید از اینجا سفارش بدهید.

بخش ها را دیدید ؟ سایت به جز اینها هیچ چیز دیگری ندارد. حالا فکر می کنید در دوره ای که همه متفق القول هستند که بهترین راه مقابله با ایدز آگاهی انسان ها است، برای چه سایت http://www.worldaidsday.org باید سانسور باشد ؟