هشت توصیه مادربزرگ در مورد اینترنت

این هشت عکس عالی را چاچو پوئلبا از عمه بزرگش گرفته. حاوی هشت نکته در مورد اینترنت. با تک تک نصیحت‌ها موافق نیستم اما بامزه است و اجرا جالب.