سوتی سریال ۲۴ – آی پی چهار عدد ۰ تا ۲۵۵ است که با نقطه از هم جدا شدن

نوید برامون این اسکرین شات بانمک حاوی سوتی از سریال ۲۴ رو فرستاده:

24

طرف داره به آی پی ای وصل می شه که وجود نداره چون ما می دونیم که آی پی های نسخه چهار، اجزایی دارن از صفر تا دویست و پنجاه و پنج که با نقطه از هم جدا شدن. البته معلومه که می شه ادعا کرد که طرف هاستی به این اسم داره یا اصلا این یک پیام مستقل از آی پی است ولی ما که می دونیم! ۲۴ سوتی داده.

آپدیت دوشنبه سی تیر: دوستان می گن که سوتی نیست و عمدا آی پی ای می زنن که ولید نباشه و اینجا هم عدد e استفاده شده (: به نظرم بهتره آپی وب سروری رو بزنن که تبلیغ و حواشی فیلم روشه که اگر هم کسی تست کرد باحالتر باشه ولی خب به هرحال عدد e خیلی باحال بود (:

آپدیت دوم: اشتباه نوشته بودم صفر تا دویست و پنجاه و شش که الان اصلاح کردم