وَر رفتن با اعداد، نور خورشید و نموداری که شاید باعث بشه استعفا بدین

برای من اینطرف کشیدن ساعت معنی اش اینه که دیگه نمی تونم لای پرده رو باز بذارم و به موقع با نور آفتاب بیدار بشم. الان نور افتاب منو ساعت شش بیدار خواهد کرد. اصولا این ساعت رو اینطرف و اونطرف کشیدن چه تاثیری توی نور روز داره و در سطحی بالاتر، من که این روزها از هفت از خونه بیرون می رم در بهترین حالت شش و ربع می رسم، چقدر از سال تو تاریکی می یام بیرون و تو تاریکی بر می گردم. بذارین به پیروی از این مقاله که کار مشابهی کرده با بسته نرم افزاری جادویی R، با اعداد ور بریم.

مشخصه که نیاز به کتابخونه ای داریم که فانکشن های sunrise و غیره رو دارن پس:

> library(maptools)

و کافیه لت و لانگ تهران رو بهش بدیم:

> portsmouth <- matrix(c(51.4231, 35.6961), nrow=1)

و تاریخ:

> for_date <- as.POSIXct("2014-09-25", tz="Asia/Tehran")

و ازش بخوایم ساعت طلوع خورشید امروز رو بده:

> sunriset(portsmouth, for_date, direction="sunrise", POSIXct.out=TRUE)
    day_frac        time
newlon 0.2460366 2014-09-25 05:54:17

بله ظاهرا درسته ! خورشید ما رو ساعت ۵ و ۵۴ دقیقه صبح بیدار می کنه که مثل گرگ پاشیم بریم سر کار. این کتابخونه همچنین می تونه به ما زمان غروب، طول روز و ظهر رو هم بده و از اون باحالتر می تونه ورودی هایی به فرم بردارهایی از روزها قبول کنه. پس این تابع:

# adapted from http://r.789695.n4.nabble.com/maptools-sunrise-sunset-function-td874148.html
ephemeris <- function(lat, lon, date, span=1, tz="UTC") {
 
 # convert to the format we need
 lon.lat <- matrix(c(lon, lat), nrow=1)
 
 # make our sequence - using noon gets us around daylight saving time issues
 day <- as.POSIXct(date, tz=tz)
 sequence <- seq(from=day, length.out=span , by="days")
 
 # get our data
 sunrise <- sunriset(lon.lat, sequence, direction="sunrise", POSIXct.out=TRUE)
 sunset <- sunriset(lon.lat, sequence, direction="sunset", POSIXct.out=TRUE)
 solar_noon <- solarnoon(lon.lat, sequence, POSIXct.out=TRUE)
 
 # build a data frame from the vectors
 data.frame(date=as.Date(sunrise$time),
       sunrise=as.numeric(format(sunrise$time, "%H%M")),
       solarnoon=as.numeric(format(solar_noon$time, "%H%M")),
       sunset=as.numeric(format(sunset$time, "%H%M")),
       day_length=as.numeric(sunset$time-sunrise$time))
 
}

می تونه لت و لانگ (طول و عرض) یک مکان رو بگیره و به اندازه date روز بعد از تاریخی که بهش گفتیم، به ما بگه که وضعیت نور روز چطوریه (اونم توی تایم زون مورد نظر):

> ephemeris(35.6961, 51.4231, "2014-09-25", 10, tz="Asia/Tehran")
     date sunrise solarnoon sunset day_length
1 2014-09-25   554   1156  1757  12.05001
2 2014-09-26   555   1155  1755  12.01276
3 2014-09-27   555   1155  1754  11.97550
4 2014-09-28   556   1155  1752  11.93826
5 2014-09-29   557   1154  1751  11.90104
6 2014-09-30   558   1154  1750  11.86384
7 2014-10-01   558   1154  1748  11.82666
8 2014-10-02   559   1153  1747  11.78952
9 2014-10-03   600   1153  1745  11.75241
10 2014-10-04   601   1153  1744  11.71535

جالبه ولی نه به اندازه کافی. مغز اکثر ما نمودارها رو بهتر از جدول ها می فهمه. پس ما با توابع ggplot دو تا نمودار می کشیم. یکی نمودار نواری که نشون بده چه بخشی از روز نور آفتاب داره و چه بخش هایی تاریکه و یک نمودار دیگه که به سادگی بگه هر روز از سال چند ساعت نور داره.

library(ggplot2)
library(scales)
library(gridExtra)

# create two formatter functions for the x-axis display
 
# for graph #1 y-axis
time_format <- function(hrmn) substr(sprintf("%04d", hrmn),1,2)
 
# for graph #2 y-axis
pad5 <- function(num) sprintf("%2d", num)
 
daylight <- function(lat, lon, place, start_date, span=2, tz="UTC", 
           show_solar_noon=TRUE, show_now=TRUE, plot=TRUE) {
 
 stopifnot(span>=2) # really doesn't make much sense to plot 1 value
 
 srss <- ephemeris(lat, lon, start_date, span, tz)
 
 x_label = ""
 
 gg <- ggplot(srss, aes(x=date))
 gg <- gg + geom_ribbon(aes(ymin=sunrise, ymax=sunset), fill="#ffeda0")
 
 if (show_solar_noon) gg <- gg + geom_line(aes(y=solarnoon), color="#fd8d3c")
 
 if (show_now) {
  gg <- gg + geom_vline(xintercept=as.numeric(as.Date(Sys.time())), color="#800026", linetype="longdash", size=0.25)
  x_label = sprintf("زمان در لحظه ترسیم نمودار: %s", format(Sys.time(), "%Y-%m-%d / %H:%M"))
 }
 
 gg <- gg + geom_hline(yintercept=as.numeric("0700"), color="#1000F6", linetype="longdash", size=0.25)
 gg <- gg + geom_hline(yintercept=as.numeric("1815"), color="#1000F6", linetype="longdash", size=0.25)

 gg <- gg + scale_x_date(expand=c(0,0), labels=date_format("%b "))
 gg <- gg + scale_y_continuous(labels=time_format, limits=c(0,2400), breaks=seq(0, 2400, 200), expand=c(0,0))
 gg <- gg + labs(x=x_label, y="",
         title=sprintf("طلوع و غروب خورشید در %s\n%s ", place, paste0(range(srss$date), sep=" ", collapse="تا ")))
 gg <- gg + theme_bw()
 gg <- gg + theme(panel.background=element_rect(fill="#525252"))
 gg <- gg + theme(panel.grid=element_blank())
 
 gg1 <- ggplot(srss, aes(x=date, y=day_length))
 gg1 <- gg1 + geom_area(fill="#ffeda0")
 gg1 <- gg1 + geom_line(color="#525252")
 
 if (show_now) gg1 <- gg1 + geom_vline(xintercept=as.numeric(as.Date(Sys.time())), color="#800026", linetype="longdash", size=0.25)
 
 gg1 <- gg1 + scale_x_date(expand=c(0,0), labels=date_format("%b "))
 gg1 <- gg1 + scale_y_continuous(labels=pad5, limits=c(0,24), expand=c(0,0))
 gg1 <- gg1 + labs(x="", y="", title="طول روز به ساعت")
 gg1 <- gg1 + theme_bw()
 
 if (plot) grid.arrange(gg, gg1, nrow=2)
 
 arrangeGrob(gg, gg1, nrow=2)
 
}

و حالا می تونیم هر چیزی بخوایم بکشیم.. مثلا برای تهران:

daylight(35.6961, 51.4231, "Tehran", "2014-03-21", 365, tz="Asia/Tehran")

باعث می شه به این برسیم:

daylight_tehran

نمودار بالا نشون می ده چه ساعت های از روز صبح است و چه ساعت هایی شب و نمودار پایینی نشون دهنده ساعت های روشنایی است که در هر روز داریم و توش به راحتی می تونین تاثیر اینطرف اونطرف کشیدن ساعت رو ببینین.

خط عمودی در نمودار بالا مشخص کرده الان کجای سال هستیم و دو خط نقطه چین افقی می گن اگر یک نفر لازم باشه از هفت صبح از خونه بره بیرون و شش و ربع برگرده، چه زمان‌هایی از نور آفتاب در زندگی اجتماعی دور است. این نمودار ممکنه باعث بشه شما از کارتون استعفا بدین.

می بنین اعداد چقدر قشنگن؟

 • مهدی

  من تقریبا به همین دلیل از کارم استعفا دادم :دی

 • شهرام

  مثل همیشه عالی :)

 • ددو

  این نمودار دارای اشتباه محاسباتیه. البته پیدا کردنش یک کم سخته. چون نمودار یک نواخت نیست و توش چندتا برجستگی تیز وجود داره که قطعا ناشی از اشتباهه.

 • همای

  جادی جان من دانشجوی ارشد ادبیات انگلیسی هستم و عاشق تکنولوژی و همین طور لینوکس. شما یک فکر خلاقانه واسه من داری که بتونم انجامش بدم و تحولی در زندگیم ایجاد کنم. به خصوص از لحاظ درآمدی؟ سپاس
  البته اینو بگم که از لحاظ تدریس زبان و ترجمه بسیار دستی توانا دارم.

  • نیما

   سلام من جادی نیستم،‌ ولی منم به تکنولوژی خیلی علاقه دارم همچنین ترجمه! و مهارتمم در حد خوبی در طراحی وبسایت و اینترنته. یک پروژه ای درامدزا داشتم که نیازمند دو نفره که یکیش طراح سایت توانایی باشه (که خودم) و یکی هم مترجم کار درستی باشه (بلقوه شما). ایده ی کار خیلی ناب (خلاقانه) هستش و حتما درامد زا. کار ترکیبی از اینترنت و ترجمست.
   اگر علاقه مند بودی میتونی بهم ایمیل بزنی بیشتر صحبت کنیم:
   8164f869@opayq.com

 • سعید

  سلام.
  کار جالبی بود. در کل منم خیلی خوشم میاد با چیزهای کوچیک ور برم و یه چیز جدید بسازم. یا یه چیزی که بقیه ساختن ولی برای ما نساختن.

  راستی جادی، به نظرت لازمه ما هم اسم متغیر مختصات جغرافیایی رو بذاریم پورتسموث؟ ;)

  • جادی

   خب من از لینک اول که داده بودم استفاده کردم و حداقل تغییر رو دادم که فقط بتونم نمودار مورد نظرم رو بکشم ولی آره باید می کردمش city مثلا.

 • نیما

  جادی و دوستان نظرتون در مورد باگ bash چیه؟
  قراره چی بشه ینی؟

 • ددو

  حدسم درست بود! نمودار را با استفاده از اطلاعات مرکز ژیوفیزیک دانشگاه تهران رسم کردم به جز تغییر ساعتها کاملا یکنواخت بود

  • جادی

   بله. همونطور که گفتی چون خورشید اروم و به عنوان یک جسم فیزیکی حرکت می کنه منطقا نباید پرش باشه. اینکه چرا پرش هست رو جالبه یکی بررسی کنه و ببینه می شه نمودار رو قشنگتر کرد یا نه.

 • امیر

  جادی چرا دیجیاتو مطلب نمی زاری؟؟؟
  قلمت عالی ! ممنون می شم اون جا هم گاهی مطلب بزاری !

 • جادی خوش بحالت
  من ۵ پا میشم آماده میشم راه بیفتم :/
  تقریبن همیشه قبل از خورشید
  استعفا بدم؟ :دی

 • چلنج اکسپتد !
  عید فطر رو چی؟ اونو نشون می‌ده؟؟

  (گفته می‌شود دولپرهای این کتابخانه پس از دیدن این کامنت خود را دار زدند)