شش و ششمین روز دربند بودن بچه‌های نارنجی

Lucky Dice showing a pair of sixes.

احتمالا جوک خرس و خرگوش و سازمان های اطلاعاتی رو شنیدین (: